De rechter is van mening dat er extra bewijs nodig is in de procedure rondom het faillissement van OAD Reizen. De rechtbank wil dan ook getuigen verhoren onder ede. Kamp Ter Haar/OAD Reizen heeft laten weten dat belangrijke getuigen de minister van Defensie Ank Bijleveld (toenmalig commissaris van de Koning) en toenmalig Rabobank-topman en huidig RvB-lid Van Niewenhuizen gaan worden.

De advocaten De Waard/Sinke hebben de rechtbank aangeboden om deze verhoren wel in aanwezigheid van een Officier van Justitie te houden (op basis van art. 207 e.v. Wetboek van Strafrecht). De familie Ter Haar laat weten blij te zijn met dit tussenvonnis, omdat dit een heel begrijpelijke en zorgvuldige tussenstap is van de rechtbank Utrecht in de zaak Oad tegen Rabobank.

De advocaten van de familie Ter Haar, De Waard en Sinke, hebben gedurende de zitting ook nadrukkelijk op deze mogelijkheid tot waarheidsvinding gewezen. De rechtbank wil volgens het kamp van Ter Haar “de zwalkende handelwijze van de Rabobank in die laatste weken heel precies en gedetailleerd vaststellen. Daarover zijn eerder schriftelijke en ondertekende verklaringen afgegeven, maar de rechtbank wil die terecht onder ede herhaald zien. ”

Op maandag 20 mei jl. zaten beide partijen, de familie ter Haar en de Rabobank in het bijzijn van diens advocaten in de rechtbank van Utrecht, waar beide partijen hun verhaal mochten doen. Zoals tijdens de zitting bleek, na doorvragen van de rechters, was er een krediet van € 7 miljoen nodig om die twee weken te overbruggen. Waarom de bank OAD Reizen niet die tijd gunde blijft gissen. Tegenover die € 7 miljoen stond, zoals nu bekend, € 24 miljoen aan zekerheden.

Tijdens de zitting van 20 mei jl. ontkende de Rabobank in eerste instantie een getuigenverklaring van Ank Bijleveld (destijds Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel, red.) te hebben gezien. Deze wist TravelPro al tijdens de zitting op Twitter te publiceren… De zaak (mede namens de curatoren) liep voor alle partijen die door het OAD-faillissement zijn gedupeerd en niet alleen voor de familie Ter Haar. Het is dan ook nog maar de vraag of het bij de € 67 miljoen blijft die de familie Ter Haar van de bank eist.

In november 2014 werd bekend dat de familie Ter Haar de Rabobank voor de rechter sleepte. In eerste oordeelde de rechter in november 2015 in het eindvonnis dat de familie geen claimrecht had waarmee alle claims werden afgewezen. De Rabobank liet een reactie aan TravelPro weten dat niet de bank, maar de familie Ter Haar zelf indertijd het faillissement van OAD Reizen heeft aangevraagd. Een definitieve deal met een investeerder was er volgens de bank niet. “Enige investering door de familie zelf is er niet gedaan. Naast formele redenen waarop de claim is afgewezen (aandeelhouders kunnen in beginsel geen afgeleide schade claimen), heeft Rabobank in haar feitenrelaas laten zien hoe de aanloop naar het faillissement is verlopen”, zo liet de bank in 2016 weten.

De familie Ter Haar/ Stichting Administratiekantoor OAD Groep Holding ging alsnog in hoger beroep tegen het eindvonnis van 4 november 2015. Doordat in juni 2017 de curatoren Jacques Daniëls en Jeroen Stekelenburg hun claimrecht overdroegen aan de familie Ter Haar was het voor de oud-aandeelhouders mogelijk om ook namens de gefailleerde onderneming de Rabobank aansprakelijk te stellen voor de schade die is veroorzaakt door de naar de mening van OAD en haar aandeelhouders onrechtmatige opzegging van de kredietfaciliteit.

Diezelfde Jeroen Stekelenburg stond 20 mei jl. nog woedend op van de publieke tribune, waarmee hij inbrak tijdens het pleidooi van de Rabobank. Stekelenburg liet de rechter weten: “Ik wil niet dat er feitelijke onjuistheden ontstaan.” Hij vertelde dat er € 24 miljoen op de boedelrekening staat en dat er sprake is van een overschot in plaats van schuld na het bankroet. Volgens hem had de Rabobank, omdat OAD Reizen alles had verpand, nog voor ongeveer € 24 miljoen aan zekerheden. Daarnaast liet de curator weten dat de bank nog € 500.000 heeft achtergehouden om de procedure te betalen. “Dat geld is van OAD, niet van de Rabobank. Daar gaan we nog over procederen.”

De bank liet al in 2016 aan TravelPro weten dat het verwachtte dat de familie Ter Haar pogingen zou blijven ondernemen om, in de ogen van de bank, de geschiedenis te herschrijven door de oorzaak van het faillissement telkens bij de Rabobank neer te leggen. Verder liet de bank aan TravelPro weten: “Rabobank is en blijft van mening dat zij ruim de tijd heeft gegeven en zich maximaal heeft ingespannen om tot (financiële) oplossingen te komen, wat de directie alsmede de familie helaas niet is gelukt. De feiten en oorzaken die hebben geleid tot het faillissement van OAD Reizen zijn niet veranderd. Rabobank heeft dan ook vertrouwen in een gunstig afloop van het hoger beroep”.

Na de zitting van 20 mei jl. stonden zowel Julius ter Haar als de advocaten van de familie Ter Haar voor de camera’s van RTV Oost. Ter Haar liet aan de zender weten: “Met mij gaat het goed, maar het zou nog veel beter kunnen wanneer deze zaak een goed einde krijgt. Al is het alleen al voor de 1600 Oad-medewerkers van destijds die natuurlijk alle recht hebben om er het fijne van te weten.” Op de vraag wat Ter Haar verder in het leven doet: “Ik kom de dag uitstekend door, maar eerst maar even dit dossier tot een goed einde brengen. Helaas zijn we er jaren mee bezig, het duurt vrij lang, maar gelukkig lig ik er niet meer van wakker. Langzaam komt het einde in zicht, dus daar kijken we naar uit.”

Advocaat Tom de Waard liet aan RTV Oost weten dat de Rabobank geen krediet ter beschikking wilde stellen tijdens de twee weken die nodig waren om de deal met de Twentse investeerders rond te krijgen. “Zij hebben het eigen belang helemaal boven het belang van OAD Reizen gesteld, de werknemers, de reizigers en iedereen die met OAD Reizen te maken had.” Volgens Marjorie Sinke, tevens advocaat van de familie Ter Haar, heeft de bank een zorgplicht richting haar klanten. “Die zorgplicht houdt in dat zij met de belangen van haar klant rekening houdt en niet alleen met haar eigen belang. Dat heeft de Rabobank uitsluitend gedaan.”