De voorgestelde ‘Wet op de pakketreisovereenkomst en gekoppelde reisarrangement’ is door de Tweede Kamer zonder wijzigingen aangenomen. Alleen de fractie van de Partij voor de Vrijheid (PVV) heeft tegengestemd.

Op 14 november werd het voorstel tot implementatie van EU-richtlijn (2015/2302) betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen in de Tweede Kamer in stemming gebracht. Behandeling in de Eerste Kamer moet nog plaatsvinden. De Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) bespreekt op 28 november 2017 de procedure. 

Zoals bekend moet de nieuwe ‘Wet op de pakketreisovereenkomst en gekoppelde reisarrangement’ op 1 januari 2018 in werking treden. Reisondernemingen moeten vanaf 1 juli 2018 aan de nieuwe wet voldoen en zijn hier dan aan gebonden.  Overleg met de Consumentenbond over de bijbehorende nieuwe ANVR-Reizigersvoorwaarden per 1 juli 2018 loopt inmiddels.

Lees meer over de nieuwe Richtlijn Pakketreizen op de website van de ANVR.

Verslag stemming Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2302 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015 betreffende pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen, houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 en van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad, en tot intrekking van Richtlijn 90/314/EEG van de Raad (PbEU, L 326) (Implementatiewet richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen) (34688).

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:
Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, D66, de VVD, de SGP, het CDA, de ChristenUnie en FvD voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fractie van de PVV ertegen, zodat het is aangenomen.