Nieuws

Oproep tot actie: protesteren tegen vliegtax kan nog vijf dagen

Deel dit artikel

Het is nog tot en met 5 september mogelijk om via internetconsultatie.nl te reageren op de verschillende varianten van de vliegtax. De ondernemingsraad van KLM heeft haar personeel opgeroepen om via deze weg protest aan te tekenen tegen de in te voeren vliegtax. Volgens veel reisbedrijven zal een Nederlandse vliegtax niet ten goede komen aan het milieu, zal het leiden tot verslechtering van de concurrentiepositie, slecht zijn voor de economie en ervoor zorgen dat meer Nederlanders vertrekken vanaf buitenlandse luchthavens.

In het najaar zal het kabinet een keuze maken welke variant vervolgens wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel. Daarna zal de gebruikelijke wetgevingsprocedure worden gestart. In de internetconsultatie legt het kabinet een aantal vragen voor die van belang zijn voor de keuze welk spoor verder wordt uitgewerkt. Er kan voor worden gekozen om een reactie te geven op alle vragen of slechts op een deel daarvan. Het is mogelijk om zaken aan de orde stellen waar niet expliciet een vraag over wordt gesteld, maar waarvan reageerders van mening zijn dat deze in dit kader van belang zijn. Wie reageert wordt verzocht om reacties zo veel mogelijk te beargumenteren.

Het kabinet wil per 2021 een vliegbelasting invoeren: een Europese belasting op luchtvaart, een nationale belasting per vliegtuig of een nationale belasting per vertrekkende passagier. De afgelopen tijd zijn deze opties uit het regeerakkoord voor een vliegbelasting verder uitgewerkt en onderzocht. Het kabinet wil de belastingen vergroenen en de luchtvaartsector verduurzamen. In het regeerakkoord wordt ingezet op een schonere luchtvaart en de introductie van belastingen op luchtvaart. Met de opbrengst van de nieuwe belasting worden de belastingen op werken en ondernemen verlaagd en klimaatmaatregelen gefinancierd. Het kabinet wil hiermee bereiken dat consumenten en bedrijven in hun keuzes meer rekening houden met het milieu. Het gaat onder andere om het zwaarder belasten van gas in plaats van elektriciteit, het verhogen van de afvalbelasting maar ook de introductie van een nieuwe belasting: de belasting op luchtvaart.

“Vliegen wordt in tegenstelling tot de auto, bus of trein op geen enkele manier belast. Dit wil het kabinet veranderen. In ons omringende landen is er al wel een vliegbelasting en we zoeken dan ook als eerste de Europese samenwerking op”, aldus Staatssecretaris Snel. In de afgelopen periode zijn de verschillende opties verder uitgewerkt. Zo is een vliegbelasting besproken met de Europese Commissie en in bilaterale contacten. Ook heeft Nederland een eerste bijeenkomst georganiseerd met verschillende lidstaten (Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen en Ierland) over samenwerking op het gebied van vliegbelasting.

Daarnaast is onderzoek gedaan naar de effecten van vliegbelasting, uitgevoerd door CE Delft. Uit het onderzoek blijkt dat een belasting op luchtvaart een beperkt, maar positief effect heeft op de Nederlandse welvaart, het BBP en het klimaat. Dat het effect vooralsnog relatief beperkt is, heeft twee redenen. Ten eerste gaat het om een relatief lage belasting. Als gerekend wordt met een opbrengst van 200 miljoen euro gaat het in een van de varianten om een belasting van € 3,80 per passagier binnen Europa en € 22,- bij intercontinentale vluchten.

Ten tweede is er sprake van knellende capaciteitsrestricties op met name Schiphol. Uit het onderzoek blijkt dat de capaciteitsrestricties er toe leiden dat luchtvaartmaatschappijen in de toekomst hun prijzen kunnen verhogen en extra winst gaan maken. Bij de introductie van een belasting op luchtvaart kunnen zij deze extra winst gebruiken om de belasting in belangrijke mate voor hun rekening te nemen, waardoor de belasting naar verwachting niet tot minder vluchten leidt, zo blijkt uit het onderzoek. Zonder restricties komt de belasting volledig voor rekening van de consument en zijn de effecten op vliegverkeer en milieu groter. Uit het onderzoek zou verder blijken dat een heffing per vliegtuig op de korte termijn iets beter scoort dan een belasting per passagier als het gaat om lokale milieueffecten.

Na de keuze voor een variant in het najaar wordt wetgeving uitgewerkt. Het voornemen is dat de inwerkingtreding van de voorgestelde heffing plaatsvindt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Dit geeft de nodige flexibiliteit. Als in 2019 of 2020 blijkt dat beter kan worden gekozen voor een andere uitwerking, hoeft een wetsvoorstel niet in werking te treden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als er tussen het aannemen van de wet en de beoogde ingangsdatum tot Europese afspraken wordt gekomen


Deel dit artikel

2 Reacties

  1. […] economie en werkgelegenheid”, aldus Elbers. Reageren op de consulatie, waarover TravelPro eerder schreef, is mogelijk tot en met […]

  2. peter
    5 september 2018 at 00:16

    Het is kortzichtig om als branche te blijven promoten dat vliegen niet belast wordt en alle andere vormen van vervoer wel. Deze oneerlijke concurrentie voor het vliegtuig, gecombineerd met het feit dat het de meest vervuilende vorm van vervoer is, is maatschappelijk onhoudbaar. Laten we als branche denken aan onze geloofwaardigheid en ons niet voor het karretje van de doorzichtige luchtvaartlobby laten spannen.

Vorige bericht

Aardbevingen veroorzaken een terugval van 26% in boekingen naar Indonesië

Volgende bericht

Alle activiteiten VLM Airlines per direct gestopt

Auteur

Arjen Lutgendorff

Arjen Lutgendorff

Arjen is in januari 2007 aan de slag gegaan bij TravelPro als redacteur. Na een toeristische en journalistieke opleiding heeft hij zijn plek gevonden bij het reisvakblad van formaat.