Dossier OadNieuws

Oad curatoren doen verslag

Gisteravond hebben de Oad curatoren het eerste verslag rond het faillissement van Oad gepubliceerd, waarvan een samenvatting hier  te lezen is. De curatoren hebben aangegeven geen commentaar te geven op de verstrekte informatie. Zoals al eerder gesteld zullen de curatoren nog een onderzoek starten naar de oorzaken die tot het faillissement hebben geleid en zullen zij zich een oordeel vormen over de vraag in hoeverre mensen daarvoor, in juridische zin, verantwoordelijk zijn te stellen. De curatoren willen nogmaals benadrukken dat zo’n onderzoek standaard onderdeel uitmaakt van een faillissementsproces en dat het gezien de te betrachten zorgvuldigheid maanden zo niet langer in beslag kan nemen. Tot dat moment onthouden de curatoren zich van commentaar.

Kort overzicht van de verkoop en doorstart van de tot de Oad Groep behorende activiteiten en activa

De curatoren hebben direct na hun aanstelling onderzocht of en in hoeverre het mogelijk is om tot een totale doorstart van het gehele Oad concern te komen. De curatoren hebben op basis van de aangereikte informatie, eigen onderzoek en informatie uit de markt en van de in Oad geïnteresseerde partijen vastgesteld dat een totale doorstart niet tot de mogelijkheden behoorde. Onder die omstandigheden hebben de curatoren besloten Oad in onderdelen te verkopen, met als doel de onder de omstandigheden beste opbrengst te realiseren. Als gevolg daarvan zou toch in ieder geval een deel van de werkgelegenheid behouden kunnen blijven.

Mede door de omstandigheid dat de curatoren genoodzaakt waren de onderneming reeds na twee dagen feitelijk stil te leggen hebben curatoren zich genoodzaakt gezien daarbij de grootst mogelijke voortvarendheid te betrachten. De gegeven voortvarendheid is er op gericht geweest om de nadelige gevolgen van deze beslissing (het verlies van waarde, door het weglopen van klanten, beschadiging van het label etc.) zoveel mogelijk te beperken. Als voorbeeld van een ontwikkeling die afbreuk deed aan de waarde van de onderneming noemen de curatoren de grote hoeveelheid advertenties van branchegenoten, al dan niet in de vorm van banners rondom de berichtgeving op internet aangaande het faillissement van Oad, waarbij zij klanten van Oad bewogen om naar hen over te stappen.

Ten aanzien van de wijze van verkoop van de diverse onderdelen, hebben curatoren een grote mate van beleidsvrijheid, waarbij zij onder toezicht staan van de door de rechtbank benoemde rechter-commissaris.

De curatoren volstaan tegen deze achtergrond met de navolgende korte toelichting ten aanzien van de (achtergronden van de) verkoop van de diverse onderdelen van Oad.

Vanaf medio 2012 is Oad ondergebracht bij de afdeling bijzonder beheer van Rabobank Nederland.

In de periode daarna wordt met een aantal partijen (branchegenoten, investeringsmaatschappijen) gekeken naar de toekomstmogelijkheden van de onderneming in zijn geheel of in onderdelen.

Uiteindelijk is gebleken dat geen van de partijen belangstelling had voor Oad in zijn geheel. Kort vóór het faillissement waren er nog maar twee partijen met wie gesproken werd, welke partijen slechts belangstelling hadden voor één onderdeel van Oad, te weten het busbedrijf.

Na de uitspraak van het faillissement hebben curatoren, vanwege de hierboven toegelichte vereiste snelheid van handelen, met de twee partijen die vóór faillissement reeds belangstelling hadden getoond voor het busbedrijf verder gesproken. Gezien het feit dat zij reeds in het bezit waren van alle relevante informaties zich in de periode voorafgaande aan het faillissement een goed beeld hadden kunnen vormen over de waarde/levensvatbaarheid van de onderneming, lag het voor de hand met die partijen te spreken, om te bezien of met één van hen een conveniërende overeenkomst kon worden gesloten. De ervaring is dat partijen die reeds feitelijke kennis van een onderneming hebben tot een betere bieding komen dan partijen die nog onbekend zijn met de data van de onderneming. Die zien zich dan gedwongen om in verband met het faillissement in een korte tijd met een bieding te moeten komen en zullen doorgaans het gebrek aan feitelijke kennis verdisconteren in hun bieding om zo hun risico’s te kunnen opvangen, hetgeen begrijpelijk is. Uiteindelijk zijn de curatoren erin geslaagd om na verkregen toestemming van de rechter-commissaris overeenstemming te bereiken met een van de beide partijen die voor het faillissement reeds in gesprek was met Oad. De koopsom lag in lijn met hetgeen vóór faillissement als koopprijs genoemd werd.

Omdat niet zeker was dat met een van deze partijen overeenstemming kon worden bereikt, zijn ook andere geïnteresseerde partijen, die zich tijdens het faillissement bij de curatoren hebben gemeld, uitgenodigd om hun belangstelling toe te lichten. Daarbij is hen duidelijk gemaakt, dat de curatoren zich gelet op de grote tijdsdruk te allen tijde vrij achtten om naar bevind van zaken te handelen en als dat zich zou voordoen met een partij direct tot overeenstemming te komen.

Voor de overige verkochte onderdelen geldt eveneens dat curatoren ten aanzien van elk onderdeel met enkele partijen hebben gesproken en zijn zij er uiteindelijk in zijn geslaagd om ten aanzien van die onderdelen, opnieuw met toestemming van de rechter- commissaris, overeenstemming te bereiken ten aanzien van de verkoop. Er hebben zich in totaal meer dan 120 in enig onderdeel van Oad geïnteresseerde partijen bij de curatoren gemeld. Het is binnen redelijke termijnen en de gegeven noodzaak voortvarend te handelen onmogelijk om alle partijen in het verkoopproces te betrekken.

De onderdelen van Oad die zijn verkocht zijn:
– het Oad Busbedrijf inclusief de aan busvervoer gebonden touroperatingactiviteiten van Oad Reizen;
– de Globe reisburo’s, waarvan circa 80 kantoren zijn overgenomen door D-Reizen en circa 60 kantoren door RTN, waarvan RTN uiteindelijk 10 kantoren heeft doorgestart. Voorts zijn enkele kantoren stand alone doorgestart met de medewerkers die er al voor het faillissement werkten;
– SRC-Cultuurvakanties;
– Oad Business Travel.

Voorts is Vakantiepanel overeenkomstig de statuten aangeboden aan de andere aandeelhouder, zijn (de activa van) Travel Team eveneens overgenomen door de andere aandeelhouder en is Oad XL verkocht aan een investeringsmaatschappij. Wat betreft de reisbureaus zijn 80 van de 140 reisbureaus verkocht aan een partij en later nog eens 10 aan een andere partij. Enkele reisbureaus zijn stand alone doorgegaan, vaak met de mensen die het bureau voor faillissement bemensten.

De totale werkgelegenheid die is gemoeid met de doorgestarte onderdelen wordt geraamd op in totaal circa 600 werknemers (blijkens opgave UWV).

Meer informatie over de diverse Oad bedrijven is hier te vinden: http://www.danielshuisman.eu/faillissementen#o

© 2013, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.

3 Reacties

 1. Hans Dork
  28 november 2013 at 22:09

  De curator kan het paspoort van een gefailleerde laten signaleren. Een wereldreis kan dan heel snel afgelopen zijn.

  Naar het beleid kijkend zou je trouwens haast geloven dat Junior reeds lang voor het faillissement in zijn hoofd op virtuele wereldreis was.

 2. Burry
  28 november 2013 at 13:29

  Nu nog een onderzoek naar commissarissen & curatoren….
  Zet ‘m op Tom, primeur in het verschiet!

 3. Maarten
  28 november 2013 at 10:45

  Geen nieuws dus….Hoe ver is Julius met zijn wereldreis?

Vorige bericht

Feest Grieks verkeersbureau groot succes

Volgende bericht

Specials Reisburo Actueel #22: Airports, Aruba & Scandinavië

Auteur

TJ van Apeldoorn

TJ van Apeldoorn

T.J. is commercieel directeur bij TravelPro.